Koolitused

Ajendatuna professionaalide järjest kasvavast huvist ja tunnetades abivajajate arvukuse pidevat tõusu on Jalaravi Kliinik OÜ välja töötanud erinevad jalahoolduse alased täienduskoolituse õppemoodulid. Koolitusel osalemine ei nõua õppida soovijalt eelnevat meditsiinilist haridust, aga koolitusmoodulite läbimine annab algteadmised ja praktilised oskused osutada nii ilu- kui ka terviseteenust.

Koolituskava koostamisel on arvestatud Eestis 01.01.2021 kinnitatud kutsestandardit “Podoloog, tase 5”, mis on seotud jala (jalalaba) tervise, selle säilitamise ja taastamisega. Õppemoodulid annavad algteadmised sellest erialast.
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10859662

Erinevate moodulite hulgast on võimalik leida endale sobiv koolitus nii varasemat pediküüri kogemust omaval spetsialistil kui ka algajal, kes pole varem sellealast koolitust saanud.

Enne õppetööga alustamist on on kohustuslik sooritada test, et hinnata varasemaid teadmisi ja õpivajadust. Eelneva jalahoolduse alase kogemuseta huvilised peaksid alustama Mooduliga “0”. Teised saavad alustada mooduliga “I”.

Moodulid “0” või “I” on aluseks, et jätkata teiste moodulitega.

Koolitusmoodulite läbimisel sooritatakse õpiväljundeid hindav kirjalik test ja praktiline töö. Väljastatakse jalaspetsialisti õpet tõendav tunnistus.

Koostöö Töötukassaga

Jalaravi Kliinik OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Jalaravi täienduskoolitus

Õpetamine toimub Jalaravi Kliiniku poolt välja töötatud õppekava alusel. Jalaravi Kliinik OÜ on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis täiskasvanute täienduskoolitusasutusena, täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 165517.
Õppekava on välja töötatud järgides “Podoloog, tase 5” kutsestandardit (jõustumiskuupäev 01.01.2021).

Jalaravi Kliiniku Jalaspetsialisti õpe on täienduskoolitus mis annab algteadmised podoloogi kutsele. Podoloogi kutsestandard on uus ning mitmeaastast kutseõpet pakub Eestis hetkel Tartu Tervisehoiu Kõrgkool. Jalaravi Kliiniku täienduskoolitusel osaleja saab jalaspetsialisti pädevust tõendava tunnistuse.

Jalaspetsialist e podoloog teostab kliendile jalgade hoolduse. Protseduuri käigus hinnatakse jala naha ja küünte terviklikkust ja selgitatakse välja võimalike probleemide tekkepõhjused. Tegeletakse jala nahaga ja problemaatiliste küüntega sh küünedeformatsioonid, sissekasvanud küüs. Nõustatakse klienti ja pakutakse lahendused probleemide ennetamise ja leevendamise seisukohast. Vastavalt probleemide eripärale soovitatakse, valmistatakse või paigaldatakse kliendi jalalabale isiklikud abivahendid (N küüneklambrid; ortootiline geel varbaküünele; silikoonist või erinevatest materjalidest toed varvastele). Jalaspetsialisti töö on terviseteenus mis mõjutab otseselt elukvaliteeti. Jalaspetsialist tegeleb protseduuri jooksul inimese kui tervikuga.

Jalaspetsialisti e podoloogi tööd ei tohi segi ajada pediküüriga e kosmeetilise jalahooldusega. Pediküür protseduurina on Eestis ka varasemalt tuntud, aga sellealast tegevust on reguleerinud ainult kosmeetikute kutsestandard. Kosmeetiku töö on iluteenus, kus pediküüri protseduuri käigus tegeletakse jala esteetilise välimuse parandamisega.

Jalaravi Kliiniku täienduskoolitus on koostatud vastavalt uuele kehtivale podoloogi kutsestandardile, pöörates tähelepanu täienduskoolituse- ja jalahoolduse töö eripärale podoloogia seisukohast. Koolituse teooriaosa õpe on osaliselt korraldatud läbi interneti. See võimaldab mugavalt teadmisi omandada ja aega kokku hoida. Praktiline koolitus toimub spetsialisti käe all praktikabaasis, kus praktiline töö ja teooria on korraldatud vaheldumisi, mis kiirendab teoorias õpitu kinnistumist. Õppe kohustuslik osa on praktika nii praktikabaasis – Jalaravi Kliinikus kohapeal kui ka individuaalselt. Praktikate käigus saab rakendada omandatud teadmisi ja oskusi reaalses töösituatsioonis.

Koolituse korraldus

Koolitusele registreerimine ja tasumine

Jalaravi Kliiniku poolt korraldatud koolitused on individuaalkoolitused. Grupid on väikesed ja koolitustega saab alustada vastavalt gruppide täitumisele jooksvalt. Sellegipoolest püütakse koolituskavad kodulehele välja panna aegsasti, et huvilised saaksid varakult oma koolitussoovist teada anda.

Koolitusest huvitatutel palutakse sooviavaldused ja täiendavad küsimused esitada e-mailitsi koolituskeskusele: info@jalaravikliinik.ee .

Sooviavaldustele ja täiendavatele küsimustele vastab koolituse koordinaator esimesel võimalusel. Lepitakse kokku koolituse sisu ja aeg, sõlmitakse leping ning väljastatakse arve mis peab olema tasutud maksetähtajaks või vastavalt individuaalsele kokkuleppele, hiljemalt koolituse alguseks.

Kui õppija teatab koolitusest loobumisest ette varem kui üks nädal enne koolituse algust, siis tagastatakse õppuri makstud õppeteenuse tasust 100%. Vähemalt 5-6 tööpäeva varem edastatud teate puhul tagastatakse 50 % õppetasust. Lühema etteteatamisaja puhul õppetasu tagastamisele ei kuulu.

Põhjusteta koolitusele mitteilmumise ja sellest mitteteavitamise korral õppeteenuse tasu ei tagastata.

Vastuvõtu tingimused

 • Koolitusarve tasumine
 • Eesti keele oskus tasemel A2
 • Õppija vanus vähemalt 18 aastat

Väljaarvamise tingimused

 • Õppetöös mõjuva põhjuseta mitteosalemine
 • Koolituskeskuse kodukorra mittetäitmine
 • Õppemaksu tasumata jätmine

Koolituse lõpetamise tingimused on kirjeldatud õppekavas.

Õpikeskkond/Praktikabaas

Jalahooldus-spetsialisti väljaõpe toimub Jalaravi Kliiniku ruumides. Iseseisva praktika läbiviimine lepitakse kokku individuaalselt. Vajadusel saab kasutada kliiniku ruume.

Koolituskeskus on varustatud tööks ja õppimiseks vajalike seadmete, töövahendite ja materjalidega. Individuaalses praktikas ja tulevases töös kasutatavad vahendid on vajalik soetada õppijal endal kas iseseisvalt või Jalaravi Kliiniku koolitusosakonna kaudu.

Uue võimalusena saab Jalaravi Kliinikus läbi kõikide koolitusmoodulite teoreetilise osa e-õppena!

Kvaliteedi tagamine

Koolituse lõppedes palutakse täienduskoolitusel osalejatel täita tagasiside küsimustik.

Need töötatakse läbi ning ettepanekud ja kommentaarid võetakse arvesse koolitusmoodulite täiendamisel ning koolitajate töö efektiivsuse tõstmisel. Puudujääkide ilmnemisel püütakse need likvideerida ning märkused võetakse arvesse edasise koolitustöö arendamisel.

Koolitajad

Jalaravi Kliinikus töötavad pikaajalise kogemusega jalaraviõed. Igal ühel on erinev varasem töö- ja koolitaja kogemus. Kõik on südamega oma töö juures ning soovivad aidata patsiente nende probleemide lahendamisel. Kuna õed on juba oma eriala piires kohustatud ennast pidevalt täiendama ja arendama, siis ollakse jooksvalt kursis ka maailma uudistega jalahoolduse vallas.

Teid koolitavad Erika Gering, Eda Vähi ning Ere Jürgenson.

Vastavalt spetsiifilisemate ja keerukamate koolitusmoodulite sisule kaasatakse õppetöösse ka välislektoreid ja -spetsialiste.

Moodulid

Koolitusmoodulitest saab panna kokku individuaalkoolituse kava, mis arvestab õpivajadust.

Moodul 0-B JALAHOOLDUSE ALGKOOLITUS
Maht 44 akad/h 20 teooriatundi ja 24 praktikatundi
Eesmärk: Luua teadmised jalahoolduse/ravipediküüri tegemiseks probleemsetele jalgadele; jalahoolduse kabineti sisustamisest; tööks vajalike vahendite soetamise ja hoolduse kohta.
Koolituse lühikirjeldus: Jalahoolduse algkoolitus on mõeldud inimestele, kes soovivad teostada klientidele/patsientidele jalahooldust ja ei ole varem selle tööga kokku puutunud. Ravipediküür on mõeldud tervisehäiretega klientidele/patsientidele, kes ise ei saa või ei oska oma jalgade hooldusega tegeleda. Koolituse raames tutvustatakse erinevaid pediküüri tegemiseks vajalikke töövõtteid. Käsitletakse labajala anatoomiat, füsioloogiat, küünte ja naha probleeme, tavapediküüri ja ravipediküüri erisusi.
Õpitulemused: Koolitatav oskab teostada manuaalselt klassikalist pediküüri; spaaprotseduure; jala massaaži; nõustada erinevate naha või küünte probleemide olemasolu korral ja soovitada tegevusi nende ennetamiseks.
Hindamisvorm: Eksam. Praktiline töö. Vestlus.
Koolitaja: Erika Gering; Eda Vähi
Kohustuslik kirjandus: Koolitaja poolt antud kirjalikud materjalid;
Lisaks iseseisvalt läbi töötada järgnevad teavikud:
Liukkonen, I. & Saarikoski, R. (2008). Terved jalad. Tallinn: Medicina.
Õppetöö vormid ja õppetöös osalemise nõuded: Teoreetiline loeng ning praktiline osa praktikabaasis. Iseseisev praktiline töö: 10 jalahoolduse protseduuri mis on teostatud koolitatava kodus või kokkuleppel praktikabaasis enda poolt valitud modellidega. Tööd on vajalik dokumenteerida enne ja pärast protseduuri. Teoreetiline õpe toimub osaliselt e-õppena Skype vahendusel. Osalemine on kohustuslik.
Eksami sooritamisnõuded (sh eksamile pääsemise nõuded): Eksam koosneb kirjalikust testist (ca 20 küsimust), iseseisvast praktilisest tööst, ning suulisest vestlusest. Eksamile pääsemise eelduseks on osalemine nii teoreetilises kui praktilises õppetöös.
Hindamise põhimõtted: Eksam on sooritatud kui kõik kolm osa on sooritatud positiivselt. Kirjalik test on sooritatud positiivselt kui õigete vastuste osakaal on 60%. Praktiline töö on positiivselt sooritatud kliendile rahuldavalt. Suuline osa tuleb läbida positiivsele tulemusele ja seda osa eraldi ei hinnata.
Täiendav informatsioon koolituse sisu kohta: Koolituse täpsem ajakava lepitakse kokku individuaalselt. Koolitusmaterjalid antakse koolituse alguses kohapeal. Kõik tööks ja õppimiseks vajalikud materjalid ning töövahendid on koolituskeskuses kohapeal. Individuaalses praktikas ning tulevases töös kasutatavad vahendid on vaja soetada iseseisvalt või Jalaravi Kliiniku kaudu. Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Käesolevas koolituskavas arvestatakse kutsestandardit “Podoloog, tase 5”.

Moodul 1 JALAHOOLDUSE SPETSIALIST
Maht 44 akad/h 20 teooriatundi ja 24 praktikatundi
Eesmärk: Luua teadmised jalahoolduse tegemiseks probleemsete jalgadega või muude tervisehäiretega klientidele/patsientidele, kes ise ei saa või ei oska enda jalgade hooldusega tegeleda.
Koolituse lühikirjeldus: Jalahoolduse spetsialisti koolitus on mõeldud inimestele, kes soovivad teostada klientidele/patsientidele ravipediküüri. Ravipediküür on mõeldud tervisehäiretega klientidele/patsientidele, kes ise ei saa või ei oska oma jalgade hooldusega tegeleda. Abivajajad, ei saa ise kõrge vanuse, tundlikkushäirete, psoriaasi-, diabeedist-, reumatoid-artriidist lähtuvate probleemide või muude haiguslike seisundite tõttu oma jalgu korras hoida. Koolituse raames tutvustatakse erinevaid pediküüri tegemiseks vajalikke töövõtteid. Käsitletakse labajala anatoomiat, füsioloogiat, küünte ja naha probleeme, tavapediküüri ja ravipediküüri erisusi.
Õpitulemused: Koolitatav oskab teostada ravipediküüri manuaalselt ja aparaadiga; nõustada erinevate naha või küünte probleemide olemasolu korral ja soovitada tegevusi nende ennetamiseks; ära tunda erinevaid jalgade haiguslikke seisundeid ning pakkuda lahendusi nende leevendamiseks.
Hindamisvorm: Eksam. Praktiline töö. Vestlus.
Koolitaja: Erika Gering; Eda Vähi
Kohustuslik kirjandus: Koolitaja poolt antud kirjalikud materjalid;
Lisaks iseseisvalt läbi töötada järgnevad teavikud:
Hannuksela, M., Reunala, T., Karvonen, J. & Suhonen, R. (2010). Nahahaigused. Tallinn: Medicina.
Liukkonen, I. & Saarikoski, R. (2008). Terved jalad. Tallinn: Medicina.
Õppetöö vormid ja õppetöös osalemise nõuded: Teoreetiline loeng ning praktilised osa praktikabaasis. Iseseisev praktiline töö: 10 jalahoolduse protseduuri teostatud koolitatava kodus või kokkuleppel praktikabaasis enda poolt valitud modellidega. Tööd on vajalik dokumenteerida enne ja pärast protseduuri. Teoreetiline õpe toimub osaliselt e-õppena Skype vahendusel. Osalemine on kohustuslik.
Eksami sooritamisnõuded (sh eksamile pääsemise nõuded): Eksam koosneb kirjalikust testist (ca 30 küsimust), iseseisvast kirjalikust kodusest tööst koolitaja poolt antud teemal (ca 1000 sõna); iseseisvast praktilisest tööst ning suulisest vestlusest. Eksamile pääsemise eelduseks on osalemine nii teoreetilises kui praktilises õppetöös.
Hindamise põhimõtted: Eksam on sooritatud kui kõik neli osa on sooritatud positiivselt. Kirjalik test on sooritatud positiivselt kui õigete vastuste osakaal on 60%. Kodune kirjalik töö on esitatud õigeaegselt ja rahuldavalt. Praktiline töö on positiivselt sooritatud kliendile rahuldavalt. Suuline osa tuleb läbida positiivsele tulemusele ja seda osa eraldi ei hinnata.
Täiendav informatsioon koolituse sisu kohta: Koolituse täpsem ajakava lepitakse kokku individuaalselt. Koolitusmaterjalid antakse koolituse alguses kohapeal.
Kõik tööks ja õppimiseks vajalikud materjalid ning töövahendid on koolituskeskuses kohapeal. Individuaalses praktikas ning tulevases töös kasutatavad vahendid on vaja soetada iseseisvalt või Jalaravi Kliiniku kaudu.
Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Käesolevas koolituskavas arvestatakse kutsestandardit “Podoloog, tase 5”.

Moodul II SISSEKASVANUD KÜÜS (SKK)
Maht 9 akad/h 5 teooriatundi ja 4 praktikatundi
Eesmärk: Luua teadmised jalahoolduse tegemiseks probleemsete, deformeerunud ja sissekasvanud küüntega klientidele/patsientidele, kes ise ei saa või ei oska selle probleemiga tegeleda.
Koolituse lühikirjeldus: Jalahoolduse spetsialisti koolituse „sissekasvanud küüne“ moodul on mõeldud inimestele, kes soovivad teostada klientidele/patsientidele ravipediküüri ja leevendada SKK poolt tekkinud vaevuseid. Koolituse raames tutvustatakse SKK pediküüri tegemiseks vajalikke erinevaid töövõtteid ja leevendusmeetodeid. Käsitletakse labajala anatoomiat, biomehhaanikat, füsioloogiat, küünte ja naha probleeme, tavapediküüri ja ravipediküüri erisusi.
Õpitulemused: Koolitatav oskab teostada ravipediküüri SKK patsiendile; nõustada erinevate naha või küünte probleemide olemasolu korral ja soovitada tegevusi nende ennetamiseks; ära tunda erinevaid jalgade haiguslikke seisundeid ning pakkuda lahendusi nende leevendamiseks.
Hindamisvorm: Eksam. Praktiline töö. Vestlus.
Koolitaja: Erika Gering; Eda Vähi
Kohustuslik kirjandus: Koolitaja poolt antud kirjalikud materjalid;
Lisaks iseseisvalt läbi töötada järgnevad teavikud:
Hannuksela, M., Reunala, T., Karvonen, J. & Suhonen, R. (2010). Nahahaigused. Tallinn: Medicina.
Liukkonen, I. & Saarikoski, R. (2008). Terved jalad. Tallinn: Medicina.
Õppetöö vormid ja õppetöös osalemise nõuded: Teoreetiline loeng ning praktiline osa praktikabaasis. Teoreetiline õpe toimub osaliselt e-õppena Skype vahendusel. Osalemine on kohustuslik.
Eksami sooritamisnõuded (sh eksamile pääsemise nõuded): Eksam koosneb kirjalikust testist (ca 15 küsimust), iseseisvast kirjalikust kodusest tööst koolitaja poolt antud teemal (ca 1000 sõna); iseseisvast praktilisest tööst ning suulisest vestlusest. Eksamile pääsemise eelduseks on osalemine nii teoreetilises kui praktilises õppetöös.
Hindamise põhimõtted: Eksam on sooritatud kui kõik neli osa on sooritatud positiivselt. Kirjalik test on sooritatud positiivselt kui õigete vastuste osakaal on 60%. Kodune kirjalik töö on esitatud õigeaegselt ja rahuldavalt. Praktiline töö on positiivselt sooritatud kliendile rahuldavalt. Suuline osa tuleb läbida positiivsele tulemusele ja seda osa eraldi ei hinnata.
Täiendav informatsioon koolituse sisu kohta: Koolituse täpsem ajakava lepitakse kokku individuaalselt. Koolitusmaterjalid antakse koolituse alguses kohapeal.
Kõik tööks ja õppimiseks vajalikud materjalid ning töövahendid on koolituskeskuses kohapeal. Individuaalses praktikas ning tulevases töös kasutatavad vahendid on vaja soetada iseseisvalt või Jalaravi Kliiniku kaudu.
Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Käesolevas koolituskavas arvestatakse kutsestandardit “Podoloog, tase 5”.

Moodul III ORTONEKSIA PÕHIMÕTTED. ERINEVAD KLAMBRITEHNIKAD
Maht 9 akad/h 5 teooriatundi ja 4 praktikatundi
Eesmärk: Luua teadmised jalahoolduse tegemiseks ja klambrite paigaldamiseks probleemsete, sissekasvanud-, deformeerunud või kaardunud küüntega klientidele/patsientidele.
Koolituse lühikirjeldus: Jalahoolduse spetsialisti koolituse „Ortoneksia põhimõtted. Erinevad klambritehnikad“ moodul on mõeldud inimestele, kes soovivad teostada klientidele/patsientidele ravipediküüri ja leevendada SKK või kaardunud küünest tekkinud vaevuseid. Koolituse raames tutvustatakse klambrite paigaldamiseks vajalikke erinevaid töövõtteid. Käsitletakse labajala anatoomiat, füsioloogiat, küünte ja naha probleeme, tavapediküüri ja ravipediküüri erisusi. Koolitus on sissejuhatus ortoneksiasse, mis on teadus küünte kuju taastamisest, kasutades erinevaid korrigeerivaid süsteeme.
Õpitulemused: Koolitatav oskab paigaldada klambrit SKK või kaardunud küünega patsiendile; nõustada erinevate naha või küünte probleemide olemasolu korral ja soovitada tegevusi nende ennetamiseks; ära tunda erinevaid jalgade haiguslikke seisundeid ning pakkuda lahendusi nende leevendamiseks.
Hindamisvorm: Eksam. Praktiline töö. Vestlus.
Koolitaja: Erika Gering; Eda Vähi
Kohustuslik kirjandus: Koolitaja poolt antud kirjalikud materjalid;
Lisaks iseseisvalt läbi töötada järgnevad teavikud:
Hannuksela, M., Reunala, T., Karvonen, J. & Suhonen, R. (2010). Nahahaigused. Tallinn: Medicina.
Liukkonen, I. & Saarikoski, R. (2008). Terved jalad. Tallinn: Medicina.
Õppetöö vormid ja õppetöös osalemise nõuded: Teoreetiline loeng ning praktiline osa praktikabaasis. Teoreetiline õpe toimub osaliselt e-õppena Skype vahendusel. Osalemine on kohustuslik.
Eksami sooritamisnõuded (sh eksamile pääsemise nõuded): Eksam koosneb kirjalikust testist (ca 15 küsimust), iseseisvast kirjalikust kodusest tööst koolitaja poolt antud teemal (ca 1000 sõna); iseseisvast praktilisest tööst ning suulisest vestlusest. Eksamile pääsemise eelduseks on osalemine nii teoreetilises kui praktilises õppetöös.
Hindamise põhimõtted: Eksam on sooritatud kui kõik neli osa on sooritatud positiivselt. Kirjalik test on sooritatud positiivselt kui õigete vastuste osakaal on 60%. Kodune kirjalik töö on esitatud õigeaegselt ja rahuldavalt. Praktiline töö on positiivselt sooritatud kliendile rahuldavalt. Suuline osa tuleb läbida positiivsele tulemusele ja seda osa eraldi ei hinnata.
Täiendav informatsioon koolituse sisu kohta: Koolituse täpsem ajakava lepitakse kokku individuaalselt. Koolitusmaterjalid antakse koolituse alguses kohapeal.
Kõik tööks ja õppimiseks vajalikud materjalid ning töövahendid on koolituskeskuses kohapeal. Individuaalses praktikas ning tulevases töös kasutatavad vahendid on vaja soetada iseseisvalt või Jalaravi Kliiniku kaudu.
Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Käesolevas koolituskavas arvestatakse kutsestandardit “Podoloog, tase 5”.

Moodul IV ORTOOTILINE GEEL VARBAKÜÜNTELE
Maht 9 akad/h 5 teooriatundi ja 4 praktikatundi
Eesmärk: Luua teadmised jalahoolduse tegemiseks ja ortootilise geeli paigaldamiseks probleemsete, sissekasvanud- või deformatsioonidega küüntega klientidele/patsientidele.
Koolituse lühikirjeldus: Jalahoolduse spetsialisti koolituse ortootilise geeli paigaldamine varbaküüntele moodul on mõeldud inimestele, kes soovivad teostada klientidele/patsientidele ravipediküüri ja leevendada probleemsete-, deformeeritud- või eemaldunud küüntele tekkinud vaevuseid. Koolituse raames tutvustatakse ortootilise geeli paigaldamiseks vajalikke erinevaid töövõtteid. Käsitletakse labajala anatoomiat, füsioloogiat, küünte ja naha probleeme, tavapediküüri ja ravipediküüri erisusi.
Õpitulemused: Koolitatav oskab paigaldada ortootilist geeli probleemse küünega patsiendile; nõustada erinevate naha või küünte probleemide olemasolu korral ja soovitada tegevusi nende ennetamiseks; ära tunda erinevaid jalgade haiguslikke seisundeid ning pakkuda lahendusi nende leevendamiseks.
Hindamisvorm: Eksam. Praktiline töö. Vestlus.
Koolitaja: Erika Gering; Eda Vähi
Kohustuslik kirjandus: Koolitaja poolt antud kirjalikud materjalid;
Lisaks iseseisvalt läbi töötada järgnevad teavikud:
Hannuksela, M., Reunala, T., Karvonen, J. & Suhonen, R. (2010). Nahahaigused. Tallinn: Medicina.
Liukkonen, I. & Saarikoski, R. (2008). Terved jalad. Tallinn: Medicina.
Õppetöö vormid ja õppetöös osalemise nõuded: Teoreetiline loeng ning praktiline osa praktikabaasis. Teoreetiline õpe toimub osaliselt e-õppena Skype vahendusel. Osalemine on kohustuslik.
Eksami sooritamisnõuded (sh eksamile pääsemise nõuded): Eksam koosneb kirjalikust testist (ca 15 küsimust), iseseisvast kirjalikust kodusest tööst koolitaja poolt antud teemal (ca 1000 sõna); iseseisvast praktilisest tööst ning suulisest vestlusest. Eksamile pääsemise eelduseks on osalemine nii teoreetilises kui praktilises õppetöös.
Hindamise põhimõtted: Eksam on sooritatud kui kõik neli osa on sooritatud positiivselt. Kirjalik test on sooritatud positiivselt kui õigete vastuste osakaal on 60%. Kodune kirjalik töö on esitatud õigeaegselt ja rahuldavalt. Praktiline töö on positiivselt sooritatud kliendile rahuldavalt. Suuline osa tuleb läbida positiivsele tulemusele ja seda osa eraldi ei hinnata.
Täiendav informatsioon koolituse sisu kohta: Koolituse täpsem ajakava lepitakse kokku individuaalselt. Koolitusmaterjalid antakse koolituse alguses kohapeal.
Kõik tööks ja õppimiseks vajalikud materjalid ning töövahendid on koolituskeskuses kohapeal. Individuaalses praktikas ning tulevases töös kasutatavad vahendid on vaja soetada iseseisvalt või Jalaravi Kliiniku kaudu.
Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Käesolevas koolituskavas arvestatakse kutsestandardit “Podoloog, tase 5”.

Moodul V SILIKOONIST ORTOOSITEHNIKAD VARVASTELE
Maht 9 akad/h 5 teooriatundi ja 4 praktikatundi
Eesmärk: Luua teadmised silikoonist abivahendite tegemiseks ja paigaldamiseks probleemsete- ja deformatsioonidega labajalgade ja varvastega klientidele/patsientidele.
Koolituse lühikirjeldus: Jalahoolduse spetsialisti koolituse silikoonist ortoositehnikad varvastele moodul on mõeldud inimestele, kes soovivad teostada klientidele/patsientidele ravipediküüri ja leevendada nende vaevuseid, mis on tingitud probleemsetest labajalgadest või deformeerunud varvastest. Koolituse raames tutvustatakse silikooni paigaldamiseks vajalikke erinevaid töövõtteid. Käsitletakse labajala anatoomia ja biomehaanika põhimõtteid ning ortooside abil surve jagamist parimal võimalikul moel.
Õpitulemused: Koolitatav oskab valmistada silikoonist abivahendeid erinevate labajala probleemidega patsientidele; nõustada erinevate naha või küünte probleemide olemasolu korral ja soovitada tegevusi nende ennetamiseks; ära tunda erinevaid jalgade haiguslikke seisundeid ning pakkuda lahendusi nende leevendamiseks.
Hindamisvorm: Eksam. Praktiline töö. Vestlus.
Koolitaja: Erika Gering; Eda Vähi
Kohustuslik kirjandus: Koolitaja poolt antud kirjalikud materjalid;
Lisaks iseseisvalt läbi töötada järgnevad teavikud:
Hannuksela, M., Reunala, T., Karvonen, J. & Suhonen, R. (2010). Nahahaigused. Tallinn: Medicina.
Liukkonen, I. & Saarikoski, R. (2008). Terved jalad. Tallinn: Medicina.
Õppetöö vormid ja õppetöös osalemise nõuded: Teoreetiline loeng ning praktiline osa praktikabaasis. Teoreetiline õpe toimub osaliselt e-õppena Skype vahendusel. Osalemine on kohustuslik.
Eksami sooritamisnõuded (sh eksamile pääsemise nõuded): Eksam koosneb kirjalikust testist (ca 15 küsimust), iseseisvast kirjalikust kodusest tööst koolitaja poolt antud teemal (ca 1000 sõna); iseseisvast praktilisest tööst ning suulisest vestlusest. Eksamile pääsemise eelduseks on osalemine nii teoreetilises kui praktilises õppetöös.
Hindamise põhimõtted: Eksam on sooritatud kui kõik neli osa on sooritatud positiivselt. Kirjalik test on sooritatud positiivselt kui õigete vastuste osakaal on 60%. Kodune kirjalik töö on esitatud õigeaegselt ja rahuldavalt. Praktiline töö on positiivselt sooritatud kliendile rahuldavalt. Suuline osa tuleb läbida positiivsele tulemusele ja seda osa eraldi ei hinnata.
Täiendav informatsioon koolituse sisu kohta: Koolituse täpsem ajakava lepitakse kokku individuaalselt. Koolitusmaterjalid antakse koolituse alguses kohapeal.
Kõik tööks ja õppimiseks vajalikud materjalid ning töövahendid on koolituskeskuses kohapeal. Individuaalses praktikas ning tulevases töös kasutatavad vahendid on vaja soetada iseseisvalt või Jalaravi Kliiniku kaudu.
Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Käesolevas koolituskavas arvestatakse kutsestandardit “Podoloog, tase 5”.

Moodul VI PEDIKÜÜRIAPARAADI OSKUSLIK KASUTAMINE
Maht 9 akad/h 2 teooriatundi ja 7 praktikatundi
Eesmärk: Luua teadmised jalahoolduse tegemiseks pediküüriaparaadiga.
Koolituse lühikirjeldus: Jalahoolduse spetsialisti koolituse „pediküüriaparaadi oskusliku kasutamise“ moodul on mõeldud inimestele, kes soovivad teostada klientidele/patsientidele aparaatset ravipediküüri. Koolituse raames tutvustatakse erinevaid pediküüri tegemiseks kasutatavaid aparaate ja töövõtteid. Käsitletakse tavapediküüri ja aparaatse pediküüri erisusi.
Õpitulemused: Koolitatav oskab kasutada pediküüriaparaati.
Hindamisvorm: Eksam. Praktiline töö. Vestlus.
Koolitaja: Erika Gering; Eda Vähi
Kohustuslik kirjandus: Koolitaja poolt antud kirjalikud materjalid;
Lisaks iseseisvalt läbi töötada järgnevad teavikud:
Hannuksela, M., Reunala, T., Karvonen, J. & Suhonen, R. (2010). Nahahaigused. Tallinn: Medicina.
Liukkonen, I. & Saarikoski, R. (2008). Terved jalad. Tallinn: Medicina.
Õppetöö vormid ja õppetöös osalemise nõuded: Teoreetiline loeng ning praktiline osa praktikabaasis. Osalemine on kohustuslik.
Eksami sooritamisnõuded (sh eksamile pääsemise nõuded): Eksam koosneb kirjalikust testist (ca 15 küsimust), iseseisvast kirjalikust kodusest tööst koolitaja poolt antud teemal (ca 1000 sõna); iseseisvast praktilisest tööst ning suulisest vestlusest. Eksamile pääsemise eelduseks on osalemine nii teoreetilises kui praktilises õppetöös ning koduse kirjaliku töö esitamine.
Hindamise põhimõtted: Eksam on sooritatud kui kõik neli osa on sooritatud positiivselt. Kirjalik test on sooritatud positiivselt kui õigete vastuste osakaal on 60%. Kodune kirjalik töö on esitatud õigeaegselt ja rahuldavalt. Praktiline töö on positiivselt sooritatud kliendile rahuldavalt. Suuline osa tuleb läbida positiivsele tulemusele ja seda osa eraldi ei hinnata.
Täiendav informatsioon koolituse sisu kohta: Koolituse täpsem ajakava lepitakse kokku individuaalselt. Koolitusmaterjalid antakse koolituse alguses kohapeal.
Kõik tööks ja õppimiseks vajalikud materjalid ning töövahendid on koolituskeskuses kohapeal. Individuaalses praktikas ning tulevases töös kasutatavad vahendid on vaja soetada iseseisvalt või Jalaravi Kliiniku kaudu.
Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Käesolevas koolituskavas arvestatakse kutsestandardit “Podoloog, tase 5”.

Moodul VII VAATLUSPRAKTIKA PÄEV
Maht 9 akad/h 9 vaatluspraktika tundi
Eesmärk: Luua ülevaade ja algteadmised ravipediküüri teostamiseks klientidele/patsientidele.
Koolituse lühikirjeldus: Jalahoolduse spetsialisti koolituse „vaatluspraktika päev“ moodul on mõeldud inimestele, kes soovivad teostada klientidele/patsientidele ravipediküüri. Koolituse raames on võimalik näha erinevaid töövõtteid. sobib teadmiste täiendamiseks/avardamiseks väikese kogemusega jalaravi spetsialistile. Töövõtete ja erinevate haigussituatsioonide leevendamise jälgimine aitab spetsialistil süstematiseerida oma teadmisi.
Õpitulemused: Koolitatav teab, mis on ravipediküür.
Hindamisvorm: Vestlus.
Koolitaja: Erika Gering; Eda Vähi
Kohustuslik kirjandus: Koolitaja poolt antud kirjalikud materjalid;
Lisaks iseseisvalt läbi töötada järgnevad teavikud:
Hannuksela, M., Reunala, T., Karvonen, J. & Suhonen, R. (2010). Nahahaigused. Tallinn: Medicina.
Liukkonen, I. & Saarikoski, R. (2008). Terved jalad. Tallinn: Medicina.
Õppetöö vormid ja õppetöös osalemise nõuded: Vaatluspäev praktikabaasis. Osalemine on kohustuslik.
Eksami sooritamisnõuded (sh eksamile pääsemise nõuded): Eksam koosneb suulisest vestlusest. Eksamile pääsemise eelduseks on osalemine vaatluspäeval.
Hindamise põhimõtted: Eksam on sooritatud kui suuline osa on läbitud positiivsele tulemusele ja seda eraldi ei hinnata.
Täiendav informatsioon koolituse sisu kohta: Koolituse täpsem ajakava lepitakse kokku individuaalselt. Koolitusmaterjalid antakse koolituse alguses kohapeal.
Kõik tööks ja õppimiseks vajalikud materjalid ning töövahendid on koolituskeskuses kohapeal. Individuaalses praktikas ning tulevases töös kasutatavad vahendid on vaja soetada iseseisvalt või Jalaravi Kliiniku kaudu.
Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Käesolevas koolituskavas arvestatakse kutsestandardit “Podoloog, tase 5”.

Moodul VIII RAVIMANIKÜÜRI KOOLITUS
Maht 9 akad/h 2 teooriatundi ja 7 praktikatundi
Eesmärk: Luua teadmised ravimaniküüri tegemiseks probleemsete käte või muude tervisehäiretega klientidele/patsientidele, kes ise ei saa või ei oska enda käte hooldusega tegeleda. Klientidel, kellel on kätel või küüntel probleemid, võivad hooldamata jätmisel anda tüsistusi kätele, jalgadele ning traumeerida ka kogu keha nahka.
Koolituse lühikirjeldus: Koolitusprogramm „Ravimaniküür“ on mõeldud inimestele, kes soovivad teostada klientidele/patsientidele ravimaniküüri. Ravimaniküür on mõeldud neile, kes ei saa ise tundlikkushäirete, reumatoloogiliste haiguste, psoriaasi, diabeedist lähtuvate probleemide või muude haiguslike seisundite tõttu oma käsi korras hoida. Koolituse raames tutvustatakse erinevaid maniküüri tegemiseks vajalikke töövõtteid. Käsitletakse tavamaniküüri ja ravimaniküüri erisusi. Selgitatakse, milliste eripäradega arvestada.
Õpitulemused: Koolitatav oskab teostada ravimaniküüri ja nõustada erinevate käte või küünte probleemide olemasolu korral ja soovitada tegevusi nende ennetamiseks.
Hindamisvorm: Eksam. Praktiline töö. Vestlus.
Koolitaja: Erika Gering
Kohustuslik kirjandus: Koolitaja poolt antud kirjalikud materjalid.
Õppetöö vormid ja õppetöös osalemise nõuded: parem
Koolitusel osalemise eeldus: Kodune kirjalik ülesanne: vabas vormis tekst koolitaja poolt antud teemal (ca 1000 sõna);
Eksami sooritamisnõuded (sh eksamile pääsemise nõuded): Eksam koosneb kirjalikust testist (ca 20 küsimust), iseseisvast praktilisest tööst, ning suulisest vestlusest. Eksamile pääsemise eelduseks on osalemine nii teoreetilises kui praktilises õppetöös.
Hindamise põhimõtted: Eksam on sooritatud kui kõik kolm osa on sooritatud positiivselt. Kirjalik test on sooritatud positiivselt kui õigete vastuste osakaal on 60%. Praktiline töö on positiivselt sooritatud kliendile rahuldavalt. Suuline osa tuleb läbida positiivsele tulemusele ja seda osa eraldi ei hinnata.
Täiendav informatsioon koolituse sisu kohta: Koolituse täpsem ajakava lepitakse kokku individuaalselt. Koolitusmaterjalid antakse koolituse alguses kohapeal.
Kõik tööks ja õppimiseks vajalikud materjalid ning töövahendid on koolituskeskuses kohapeal. Individuaalses praktikas ning tulevases töös kasutatavad vahendid on vaja soetada iseseisvalt või Jalaravi Kliiniku kaudu.
Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Käesolevas koolituskavas arvestatakse kutsestandardit “Podoloog, tase 5”.

Moodul IX ABIVAHENDID PLAASTRIST TORUDENI
Maht 9 akad/h 5 teooriatundi ja 4 praktikatundi
Eesmärk: Luua teadmised erinevate abivahendite tegemiseks ja paigaldamiseks probleemsete- ja deformatsioonidega labajalgade ja varvastega klientidele/patsientidele.
Koolituse lühikirjeldus: Jalahoolduse spetsialisti koolituse „abivahendid plaastrist torudeni“ moodul on mõeldud inimestele, kes soovivad teostada klientidele/patsientidele ravipediküüri ja leevendada nende vaevuseid, mis on tingitud probleemsetest labajalgadest või deformeerunud varvastest. Koolituse raames tutvustatakse erinevate abivahendite paigaldamiseks vajalikke töövõtteid. Käsitletakse labajala anatoomiat, biomehhaanika põhimõtteid, füsioloogiat, küünte ja naha probleeme.rem
Õpitulemused: Koolitatav oskab valmistada erinevatest materjalidest abivahendeid erinevate labajala probleemidega patsientidele; nõustada erinevate naha või küünte probleemide olemasolu korral ja soovitada tegevusi nende ennetamiseks; ära tunda erinevaid jalgade haiguslikke seisundeid ning pakkuda lahendusi nende leevendamiseks.
Hindamisvorm: Eksam. Praktiline töö. Vestlus.
Koolitaja: Eda Vähi
Kohustuslik kirjandus: Koolitaja poolt antud kirjalikud materjalid;
Lisaks iseseisvalt läbi töötada järgnevad teavikud:
Hannuksela, M., Reunala, T., Karvonen, J. & Suhonen, R. (2010). Nahahaigused. Tallinn: Medicina.
Liukkonen, I. & Saarikoski, R. (2008). Terved jalad. Tallinn: Medicina.
Õppetöö vormid ja õppetöös osalemise nõuded: Teoreetiline loeng ning praktiline osa praktikabaasis. Teoreetiline õpe toimub osaliselt e-õppena Skype vahendusel. Osalemine on kohustuslik.
Eksami sooritamisnõuded (sh eksamile pääsemise nõuded): Eksam koosneb kirjalikust testist (ca 15 küsimust), iseseisvast kirjalikust kodusest tööst koolitaja poolt antud teemal (ca 1000 sõna); iseseisvast praktilisest tööst ning suulisest vestlusest. Eksamile pääsemise eelduseks on osalemine nii teoreetilises kui praktilises õppetöös.
Hindamise põhimõtted: Eksam on sooritatud kui kõik neli osa on sooritatud positiivselt. Kirjalik test on sooritatud positiivselt kui õigete vastuste osakaal on 60%. Kodune kirjalik töö on esitatud õigeaegselt ja rahuldavalt. Praktiline töö on positiivselt sooritatud kliendile rahuldavalt. Suuline osa tuleb läbida positiivsele tulemusele ja seda osa eraldi ei hinnata.
Täiendav informatsioon koolituse sisu kohta: Koolituse täpsem ajakava lepitakse kokku individuaalselt. Koolitusmaterjalid antakse koolituse alguses kohapeal.
Kõik tööks ja õppimiseks vajalikud materjalid ning töövahendid on koolituskeskuses kohapeal. Individuaalses praktikas ning tulevases töös kasutatavad vahendid on vaja soetada iseseisvalt või Jalaravi Kliiniku kaudu.
Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Käesolevas koolituskavas arvestatakse kutsestandardit “Podoloog, tase 5”.

Moodul X KRÜOTERAAPIA
Maht 4 akad/h 1 teooriatund ja 3 praktikatundi
Eesmärk: Luua teadmised krüoteraapia tegemiseks. Luua oskused healoomuliste uudismoodustiste: viiruslike soolatüügaste, konnasilmade, nahanäsade jms eemaldamiseks vedela lämmastikuga (-196° C).
Koolituse lühikirjeldus: Krüoteraapia koolitus on mõeldud eelneva meditsiinilise väljaõppega inimestele, kes soovivad teostada klientidele/patsientidele krüoteraapiat. Krüoteraapia on mõeldud tervisehäiretega klientidele/patsientidele, kes on nahaarsti poolt suunatud krüoteraapiasse. Koolituse raames tutvustatakse erinevaid krüoteraapia tegemiseks vajalikke töövõtteid.
Õpitulemused: Koolitatav oskab teostada krüoteraapiat; nõustada erinevate nahamoodustiste või muude naha pinnal olevate probleemide korral ja soovitada tegevusi nende ennetamiseks, samuti suunata teiste erialaspetsialistide vastuvõtule.
Hindamisvorm: Eksam. Praktiline töö. Vestlus.
Koolitaja: Erika Gering.
Kohustuslik kirjandus: Koolitaja poolt antud kirjalikud materjalid;
Lisaks iseseisvalt läbi töötada järgnevad teavikud:
Hannuksela, M., Reunala, T., Karvonen, J. & Suhonen, R. (2010). Nahahaigused. Tallinn: Medicina.
Liukkonen, I. & Saarikoski, R. (2008). Terved jalad. Tallinn: Medicina.
Õppetöö vormid ja õppetöös osalemise nõuded: Teoreetiline loeng ning praktilised harjutused praktikabaasis. Osalemine on kohustuslik.
Enne õppetööga alustamist sooritatakse test/intervjuu, et hinnata varasemaid teadmisi ja õpivajadust.
Koolitusel osalemise eeldus Eelnev meditsiiniline haridus. Kodune kirjalik ülesanne: vabas vormis tekst varasemate teadmiste kohta külmaravi teemal.
Eksami sooritamisnõuded (sh eksamile pääsemise nõuded): Eksam koosneb praktilisest tööst, kirjalikust testist ning suulisest vestlusest. Eksamile pääsemise eelduseks on osalemine praktilises osas.
Hindamise põhimõtted: Eksam on sooritatud kui kõik kolm osa on sooritatud positiivselt. Kirjalik test on sooritatud positiivselt kui õigete vastuste osakaal on 90%. Praktiline töö on positiivselt sooritatud. Suuline osa tuleb läbida positiivsele tulemusele ja seda osa eraldi ei hinnata. Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.
Täiendav informatsioon koolituse sisu kohta: Koolituse täpsem ajakava lepitakse kokku individuaalselt. Koolitusmaterjalid antakse koolituse alguses kohapeal.

Käesolevas koolituskavas arvestatakse kutsestandardit “Podoloog, tase 5”.

Moodul XIV JALAHOOLDUSE UUED TEHNIKAD
Maht 6akad/h 6 teooriatundi
Eesmärk: Ülevaade jalahoolduse tegemise üldpõhimõtetest.
Koolituse lühikirjeldus: Jalahoolduse spetsialisti koolitus „jalahoolduse uued tehnikad“ moodul on mõeldud inimestele, kes soovivad saada ülevaadet uuematest arengutest jalahoolduse ja podoloogia professionaalses maailmas. Koolituse raames tutvustatakse uusi pediküüri tegemise instrumente, aparaate ja töövõtteid. Käsitletakse ergonoomilisi töövõtteid jalahoolduse tegemisel.
Õpitulemused: Koolitatav teab uusi suundi ja tööpõhimõtteid jalahoolduses.
Hindamisvorm: Vestlus, vaatlus
Koolitaja: Erika Gering; Eda Vähi
Kohustuslik kirjandus: Koolitaja poolt antud kirjalikud materjalid;
Lisaks iseseisvalt läbi töötada järgnevad teavikud:
Hannuksela, M., Reunala, T., Karvonen, J. & Suhonen, R. (2010). Nahahaigused. Tallinn: Medicina.
Liukkonen, I. & Saarikoski, R. (2008). Terved jalad. Tallinn: Medicina.
Õppetöö vormid ja õppetöös osalemise nõuded: Teoreetiline loeng ja vaatlus praktikabaasis. Osalemine on kohustuslik
Eksami sooritamisnõuded (sh eksamile pääsemise nõuded): Vestlusringis osalemine on kohustuslik.
Hindamise põhimõtted: Vestluse osa ei hinnata
Täiendav informatsioon koolituse sisu kohta:

Koolituse täpsem ajakava lepitakse kokku individuaalselt. Koolitusmaterjalid antakse koolituse alguses kohapeal.
Kõik tööks ja õppimiseks vajalikud materjalid ning töövahendid on koolituskeskuses kohapeal. Individuaalses praktikas ning tulevases töös kasutatavad vahendid on vaja soetada iseseisvalt või Jalaravi Kliiniku kaudu.
Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Käesolevas koolituskavas arvestatakse kutsestandardit “Podoloog, tase 5”.

Moodul XV JALAMASSAAŽ
Maht 9 akad/h 5 teooriatundi ja 4 praktikatundi
Eesmärk: Tagada teadmised ning ette valmistada õppija teostama jalamassaaži ka probleemsetele jalgadele ja/või muu tervisehäirega kliendile/patsiendile.
Koolituse lühikirjeldus: Koolitus on mõeldud inimestele, kes soovivad teostada klientidele/patsientidele peale ravipediküüri ja/või eraldiseisvalt jalamassaaži. Käsitletakse labajala anatoomiat, füsioloogiat, küünte ja naha võimalikke probleemide äratundmist. Jalamassaaźi olemust ning vajadust. Enesekaitsevahendite kasutamist töös. Töökoha ja vajalike vahendite ettevalmistust. Jalavanniga algava jalamassaaži teostamine varvastest põlveni, lõdvestavad ning ergutavad võtted, tervisliku seisundi hindamine, näidustused ja vastunäidustused jalamassaaźi tegemiseks. Koolituse raames tutvustatakse erinevaid massažiõlisid/kreeme vereringe aktiveerimiseks, tursete vähendamiseks.
Õpitulemused: Koolituse läbinu suudab teostada vähemalt ühetunnist jalavanniga algavat jalamassaaži varvastest põlveni, lõdvestavaid ning ergutavaid võtteid. Oskab hinnata tervislikku seisundit, nõustada erinevate probleemide leevendamiseks sobivate kreemide/õlide kasutamisel.
Hindamisvorm: Eksam. Praktiline töö. Vestlus.
Koolitaja: Erika Gering; Ere Jürgenson
Kohustuslik kirjandus: Koolitaja poolt antud kirjalikud materjalid.
Õppetöö vormid ja õppetöös osalemise nõuded: Teoreetiline loeng ning praktiline osa praktikabaasis.
Eksami sooritamisnõuded (sh eksamile pääsemise nõuded): Eksam koosneb kirjalikust testist (ca 30 küsimust), iseseisvast kirjalikust kodusest tööst koolitaja poolt antud teemal (ca 1000 sõna); iseseisvast praktilisest tööst ning suulisest vestlusest. Eksamile pääsemise eelduseks on osalemine nii teoreetilises kui praktilises õppetöös.
Hindamise põhimõtted: Eksam on sooritatud kui kõik neli osa on sooritatud positiivselt. Kirjalik test on sooritatud positiivselt kui õigete vastuste osakaal on 60%. Kodune kirjalik töö on esitatud õigeaegselt ja rahuldavalt. Praktiline töö on positiivselt sooritatud kliendile rahuldavalt. Suuline osa tuleb läbida positiivsele tulemusele ja seda osa eraldi ei hinnata.
Täiendav informatsioon koolituse sisu kohta: Koolituse täpsem ajakava lepitakse kokku individuaalselt. Koolitusmaterjalid antakse koolituse alguses kohapeal. Kõik tööks ja õppimiseks vajalikud materjalid ning töövahendid on koolituskeskuses kohapeal. Individuaalses praktikas ning tulevases töös kasutatavad vahendid on vaja soetada iseseisvalt või Jalaravi Kliiniku kaudu. Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Käesolevas koolituskavas arvestatakse kutsestandardit “Podoloog, tase 5”.

Moodul XVI MOBIILNE JALAHOOLDUS e JALAHOOLDUS KODUTEENUSENA
Maht 18 akad/h 10 teooriatundi ja 8 praktikatundi
Eesmärk: Luua teadmised mobiilse jalahoolduse tegemiseks probleemsete jalgadega või muude tervisehäiretega klientidele/patsientidele, kes ise ei saa või ei oska enda jalgade hooldusega tegeleda. Nõuetekohane jalahooldus koduteenusena parandab inimese elukvaliteeti ja enesega toimetulekut.
Koolituse lühikirjeldus: Mobiilse jalahoolduse koolitus on mõeldud inimestele, kes soovivad teostada klientidele/patsientidele mobiilset jalahooldust arvestades anti ja -aseptika reegleid ning ergonoomilisi töövõtteid. Mobiilse jalahoolduse all mõistame jalahoolduse/pediküüri tegemist väljaspool selleks ettenähtud spetsiifilist kabinetti. Mobiilse jalahoolduse puhul läheb spetsialist kliendi juurde koju (või hooldekodusse) ja teostab seal kõikidele eelpool toodud nõuetele vastava jalahooldusprotseduuri. Mobiilne jalahooldus on mõeldud tervisehäiretega klientidele/patsientidele, kes ise ei saa oma kodust väljuda või ei oska kodus oma jalgade hooldusega tegeleda; samuti abivajajad, kes ei saa ise kas kõrge ea, ealise iseärasuste või terviseprobleemide tõttu oma jalgu korras hoida. Koolituse raames tutvustatakse erinevaid mobiilse pediküüri tegemiseks vajalikke töövõtteid. Käsitletakse labajala anatoomiat, füsioloogiat, küünte ja naha probleeme, ergonoomilisi töövõtteid ka lamava või ratastoolis patsiendi puhul. Eriline tähelepanu on pööratud anti- ja aseptikale.
Õpitulemused: Koolitatav oskab kasutada mobiilseks jalahoolduseks mõeldud instrumente ja vahendeid jalahoolduse tegemiseks. Oskab hinnata ja valida õigeid ergonoomilisi ja -töövõtteid teostamaks protseduuri. Tegutsedes oskab arvestada koduse olukorra või raviasutuse eripäraga. Oskab teostada mobiilset jalahooldust manuaalselt ja aparaadiga; nõustada erinevate naha või küünte probleemide olemasolu korral ja soovitada tegevusi nende ennetamiseks; oskab ära tunda erinevaid jalgade haiguslikke seisundeid ning pakkuda lahendusi nende leevendamiseks.
Hindamisvorm: Eksam. Praktiline töö. Vestlus.
Koolitaja: Erika Gering; Eda Vähi; Ere Jürgenson
Kohustuslik kirjandus: Koolitaja poolt antud kirjalikud materjalid;

Iseseisvalt läbi töötamiseks järgmised teavikud:
Hannuksela, M., Reunala, T., Karvonen, J. & Suhonen, R. (2010). Nahahaigused. Tallinn: Medicina.
Liukkonen, I. & Saarikoski, R. (2008). Terved jalad. Tallinn: Medicina.
Niederau, A. (2019). Küüneteraapia käsiraamat. Tartu: Ingeland OÜ.

Õppetöö vormid ja õppetöös osalemise nõuded: Teoreetiline loeng ning praktiline osa praktikabaasis Teoreetiline õpe toimub osaliselt e-õppena Skype vahendusel. Osalemine on kohustuslik.
Eksami sooritamisnõuded (sh eksamile pääsemise nõuded): Eksam koosneb kirjalikust testist (ca 30 küsimust), iseseisvast kirjalikust kodusest tööst koolitaja poolt antud teemal (ca 1000 sõna); iseseisvast praktilisest tööst ning suulisest vestlusest. Eksamile pääsemise eelduseks on osalemine nii teoreetilises kui praktilises õppetöös.
Hindamise põhimõtted: Eksam on sooritatud kui kõik neli osa on sooritatud positiivselt. Kirjalik test on sooritatud positiivselt kui õigete vastuste osakaal on 60%. Kodune kirjalik töö on esitatud õigeaegselt ja rahuldavalt. Praktiline töö on positiivselt sooritatud kliendile rahuldavalt. Suuline osa tuleb läbida positiivsele tulemusele ja seda osa eraldi ei hinnata.
Täiendav informatsioon koolituse sisu kohta: Koolituse täpsem ajakava lepitakse kokku individuaalselt. Koolitusmaterjalid antakse koolituse alguses kohapeal.
Kõik tööks ja õppimiseks vajalikud materjalid ning töövahendid on koolituskeskuses kohapeal. Individuaalses praktikas ning tulevases töös kasutatavad vahendid on vaja soetada iseseisvalt või Jalaravi Kliiniku kaudu.
Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Käesolevas koolituskavas arvestatakse kutsestandardit “Podoloog, tase 5”.

Moodul XVII DIABEETILINE JALG
Maht 18 akad/h Auditoorne õpe koos juhendatud praktikaga 18 akad/h.
Eesmärk: Luua teadmised diabeetilise jala hoolduse tegemiseks ja vaevuste leevendamiseks nahaprobleemidega, nahahaavanditega ja probleemsete ja/või hüperkeratoossete ja/või sissekasvanud küüntega patsientidele.
Koolituse lühikirjeldus: Koolituse käigus saab õppur teoreetilised teadmised diabeetilise jala etioloogiast ja patofüsioloogiast ning praktilised oskused diabeetilise jala hindamiseks, hoolduseks ning raviks. Samuti saab õppur teadmised hüperkeratoossete küünte hoolduseks ja raviks ja nahahaavandite hoolduseks ja raviks klientidele/patsientidele, kes ise ei saa või ei oska selle probleemiga tegeleda. Niisamuti saab õpilane teadmised abivahendite kohta mis sobivad diabeetilise jala probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks.
Õpitulemused: Koolitatav teab diabeetilise jala etioloogiat ja patofüsioloogiat, teab hüperkeratoossete küünte tekkepõhjuseid ning leevendamise meetodeid; oskab hüperkeratoosseid küüsi korrigeerida ning soovitada abivahendeid selle probleemi leevendamiseks; oskab diabeetilist jalga hinnata, seda hooldada, probleeme ennetada ja leevendada; oskab nõustada diabeetilise jalaga patsienti iseseisva jalahoolduse osas.
Hindamisvorm: Eksam. Praktiline töö. Vestlus.
Koolitaja: Erika Gering; Eda Vähi
Kohustuslik kirjandus: Koolitaja poolt antud kirjalikud materjalid;

Iseseisvalt läbi töötamiseks järgmised teavikud:
Hannuksela, M., Reunala, T., Karvonen, J. & Suhonen, R. (2010). Nahahaigused. Tallinn: Medicina.
Liukkonen, I. & Saarikoski, R. (2008). Terved jalad. Tallinn: Medicina.
Niderau, A. (2019). Küüneteraapia käsiraamat. OÜ Ingeland.

Õppetöö vormid ja õppetöös osalemise nõuded: Teoreetiline loeng ning praktiline osa praktikabaasis.  Osalemine on kohustuslik.
Koolitusel osalemise eeldus: Eelnev jalahoolduse alane väljaõpe või meditsiinile haridus. Kodune ülesanne: koolitaja poolt antud jalahoolduse alane kirjalik töö (test).
Eksami sooritamisnõuded (sh eksamile pääsemise nõuded): Eksam  koosneb kirjalikust testist (ca 15 küsimust), iseseisvast kirjalikust kodusest tööst; iseseisvast praktilisest tööst ning suulisest vestlusest. Eksamile pääsemise eelduseks on osalemine nii teoreetilises kui praktilises õppetöös ning koduse kirjaliku töö esitamine.
Hindamise põhimõtted: Eksam on sooritatud kui kõik neli osa on sooritatud positiivselt. Kirjalik test on sooritatud positiivselt kui õigete vastuste osakaal on 60%. Kodune kirjalik töö on esitatud õigeaegselt ja rahuldavalt. Praktiline töö on positiivselt sooritatud kliendile rahuldavalt. Suuline osa tuleb läbida positiivsele tulemusele ja seda osa eraldi ei hinnata.
Täiendav informatsioon koolituse sisu kohta: Koolituse täpsem ajakava lepitakse kokku individuaalselt. Koolitaja poolsed koolitusmaterjalid antakse koolituse alguses kohapeal.
Kõik tööks ja õppimiseks vajalikud materjalid ning töövahendid on koolituskeskuses kohapeal. Individuaalses praktikas ning tulevases töös kasutatavad vahendid on vaja soetada iseseisvalt või Jalaravi Kliiniku kaudu.
Koolituse lõpetamisel väljastatakse tunnistus.

Käesolevas koolituskavas arvestatakse kutsestandardit “Podoloog, tase 5”.

UUS! Lühikoolitused gruppidele

Jalgadel on äärmiselt oluline roll meie heaolu, aktiivsuse ja autonoomsuse säilitamisel. Jalad kannavad meid läbi elu. Statistika järgi sünnib enamus inimesi ilma igasuguste ortopeediliste probleemideta. Aja jooksul kahjuks võivad tekkida erinevad vaevused – küüneprobleemid, nahapaksendid, konnasilmad, traumad, liigesdeformatsioonidest lähtuv valu jne. 

Esmapilgul vähetähtsad labajala probleemid on tegelikult oht palju laiematele muutusele meie kehas ja liigestes. Valu tõttu meie kõnnimuster muutub ning liigeseid hakkab mõjutama ülekoormus. Paljusid probleeme saaksime ennetada juba varakult ise. Mõnikord on aga vaja jalaspetsialisti/jalaravi õe nõu ja abi.

Meie kliinik, Jalaravi Kliinik OÜ tegutseb juba 7 aastat. Enamik meie töötajaid on meditsiinilise haridusega spetsialistid. Oleme korraldanud igal aastal erinevas vanuses inimestega kohtumisi ja lühikoolitusi jalgade tervise teemadel. Alati on olnud osalejatel suur huvi ning kokkuvõtteks tõdemus, et teadmatusest on varasem  eneseabi jäänud kesiseks.  

Pakume ka Teile lühikoolitust kuidas jalaprobleeme vältida ja nendega toime tulla… 

Meie kliinik asub aadressil Ahtri 6A, Admirali majas. Võimalus on korraldada kokkusaamine meie ruumides või soovi korral saame tulla ka teile juurde kohale. Kohtumine võiks aega võtta umbes 1-2 tundi. Tasustamine toimub kokkuleppel.

Oleme valmistanud ette lühikese loengu/esitluse, toetudes inimestelt saadud tavapärastele küsimustele.

 1. Kuidas ise kodus jalahooldust teha?
 2. Kuidas ja millega  nahka ja küüsi hooldada?
 3. Jalanõude valimine ja  õiged suurused.
 4. Abivahendid labajalale -polstrid, varbatoed, tallatoed jne 
 5. Jalavõimlemise tähtsus, näidisharjutused igapäevaseks võimlemiseks.
 6. Millal ja missuguste probleemide korral on abi jalahooldus-spetsialistist? 
 7. Kuidas toimub jalaraviprotseduur ja mida selle käigus täpsemalt tehakse?
 8. Küsimused-vastused.
 9. Soovijatele labajala kiirdiagnostika.

Huvi korral palun võtke meiega ühendust kirjutades e-kiri aadressile info@jalaravikliinik.ee või kasutades allolevat registreerumise vormi.

Registreeru koolitusele