Sissejuhatus koolitusse

Suure huvi ning abivajajate rohkuse tõttu on Jalaravi Kliinik välja töötanud erinevad jalahoolduse alased koolitusmoodulid.

Erinevate moodulite hulgast leiavad loodetavasti endale sobiva koolituse nii varasemat pediküüri kogemust omavad spetsialistid kui ka algajad, kes pole varem sellealast koolitust saanud.

Kui huviline ei oska moodulite hulgast valida, siis on enne õppetööga alustamist võimalik sooritada test, et hinnata varasemaid teadmisi ja õpivajadust. Lihtne reegel on aga selline, et kui varem ei ole jalahooldusega kokku puutunud, siis oleks mõistlik alustada Mooduliga I. Moodulite läbimisel sooritatakse test ja praktiline töö. Väljastatakse õpet tõendav tunnistus.

Tänasel päeval ei ole Eestis veel välja töötatud eraldi pediküürija kutset ega kutsestandardit. Erinevad firmad korraldavad küll pediküüri kursuseid, aga need on väga erineva tasemega. Leidub nii kahe ja kolmepäevaseid aga on ka veidi pikemaid.

Kõige põhjalikumad põhimõtted, mida pediküüri koolitus peaks sisaldama on käesoleval hetkel täpsemalt välja toodud ja kirjeldatud kehtivas kosmeetiku kutsestandardis. Eesti keeles puudub sobiv väljend jalahooldus-spetsialisti sobivaks nimetamiseks. Kasutatakse põhiliselt sõna – pediküürija, mis oma olemuselt on veider ja mitmeti tõlgendatav. Euroopas ja mujal maailmas on kasutusel sõna – podoloog, mille kutset annavad erinevad kutse- või kõrgkoolid ja milles õpe kestab mitu aastat, aga nagu eelpool öeldud, siis Eestis sellist kutset veel ei ole. Teadaolevatel andmetel ei tööta meie vabariigis ka ühtegi välismaise õppeasutuse kutsetunnistusega spetsialisti. Jalaravi Kliiniku poolt pakutava koolituse raames kasutame väljendit – jalahooldus-spetsialist.

Käesolev koolitus on koostatud vastavalt kehtivale kosmeetikutele mõeldud kutsestandardile, pöörates tähelepanu töö eripärale jalahoolduse seisukohast. Koolitus eristub teistest selle poolest, et teooriaosa õpe on osaliselt korraldatud läbi Skype! See võimaldab mugavalt teadmisi omandada ja aega kokku hoida. Praktiline koolitus toimub spetsialisti käe all, kus praktiline töö ja teooria on korraldatud vaheldumisi, mis kiirendab teoorias õpitu kinnistumist. Õppe kohustuslik osa on praktika nii praktikabaasis – Jalaravi Kliinikus kohapeal kui ka individuaalselt. Praktikate käigus saab rakendada omandatud teadmisi ja oskusi reaalses töösituatsioonis.

Teenused arstid Jalaravikliinik

Koolituse korraldus

Koolitusele registreerimine ja tasumine Koolitusest huvitatutel ja täiendavate küsimuste korral palume ühendust võtta e-mailitsi koolituskeskusega: info@jalaravikliinik.ee.

Sooviavaldustele ja täiendavatele küsimustele vastab koolituse koordinaator esimesel võimalusel. Lepitakse kokku koolituse sisu ja aeg, sõlmitakse leping ning väljastatakse arve mis peab olema tasutud maksetähtajaks või vastavalt individuaalsele kokkuleppele, kuid hiljemalt koolituse alguseks.

Kui õppija teatab koolitusest loobumisest ette varem kui üks nädal enne koolituse algust, siis tagastatakse õppuri makstud õppeteenuse tasust 100%. Vähem kui nädala jooksul enne koolituse algust loobumisest teatamisel tagastatakse 70% õppeteenuse tasust.

Põhjusteta koolitusele mitteilmumise ja sellest mitteteavitamise korral õppeteenuse tasu ei tagastata.

Vastuvõtu tingimused

  • Koolitusarve tasumine
  • Eesti keele oskus tasemel A2
  • Õppija vanus vähemalt 18 aastat

Väljaarvamise tingimused

  • Õppetöös mõjuva põhjuseta mitteosalemine
  • Koolituskeskuse kodukorra mittetäitmine
  • Õppemaksu tasumata jätmine
  • Koolituse lõpetamise tingimused on kirjeldatud õppekavas.

Praktikabaas

Jalahooldus-spetsialisti väljaõpe toimub Jalaravi Kliiniku ruumides. Iseseisva praktika läbiviimine lepitakse kokku individuaalselt. Vajadusel saab kasutada kliiniku ruume. Koolituskeskus on varustatud tööks ja õppimiseks vajalike seadmete, töövahendite ja materjalidega. Individuaalses praktikas kasutatavad vahendid on vaja soetada õppijal endal kas Jalaravi Kliiniku koolitusosakonna kaudu või iseseisvalt.

Koolitajad

Jalaravi Kliinikus töötavad pikaajalise kogemusega jalaraviõed. Igal ühel on erinev varasem koolitaja kogemus. Kõik on südamega oma töö juures ning soovivad aidata patsiente nende probleemide lahendamisel. Kuna õed on juba oma eriala piires kohustatud ennast pidevalt täiendama ja arendama, siis ollakse jooksvalt kursis ka maailma uudistega jalahoolduse vallas.

Kasutatud allikad: www.kutsekoda.ee